Om å kjøpe valp

Om å kjøpe valp fra Kennel Tollerricc

Valp leveres ved tidligst 8 ukers alder
 

Valpene leveres registrert i Norsk Kennel Klub. De blir forhåndsregistrert når de fyller fem uker og blir da også forsikret frem til overleveringsdag.
Valpene er ID-merket med microchip.
De er undersøkt av veterinær siste uka før de leveres fra oss og får med seg ny veterinærattest, samt at de vaksineres.
De er behandlet mot invollsorm tre ganger før de leveres etter anbefaling av veterinær (Banminth).
Valpene vokser opp inne i huset og det legges stor vekt på sosialisering.
 

Med valpen følger det en egen personlig perm med råd, tips og veiledning.
I tillegg følger det med en valpepakke.
Valpefor, som er benyttet ukene før levering
Et års medlemskap i Norsk Retrieverklubb, lokal avdeling.
Åsa Ahlbom’s bok: Fra Valp til voksen
 

Vi vil benytte Norsk Kennel Klubs kjøpekontrakt for salg av valpen og i denne kontrakten vil vi stille krav om at valper fra oss skal røntgenundersøkes for hofteleddsdysplasi (HD og AD) når de er mellom 15-18 måneder, samt at valpen selges som en familiehund. Vi ber om at valpekjøperen setter seg inn i NKK’s kontrakt før valpen hentes.

Vi ber også om at NKK’s etiske retningslinjer og Norsk Retrieverklubbs avlpolicy blir etterlevd om valpen i voksen alder blir brukt i avl.

 

Valpens NKK stamtavle vil bli ettersendt til den enkelte valpekjøper.

 

 

famnen

 

 

Hvem ønsker vi å selge valp til ?

 

Vi ønsker valpekjøpere som har både lyst til og god tid til å aktivisere hunden sin. En Toller er en aktiv hund som trenger stimulans for å bli harmonisk.
 

Som valpekjøper må du ha anledning til å bruke mye tid på valpen når du henter den. En 8 ukers valp skal ikke være alene hjemme den første tida. Man må trene hunden til gradvis å kunne bli overlatt til seg selv hjemme.
 

Dersom du som kjøper ikke bor for langt unna, ønsker vi at du møter på Trøndertollernes ulike treff i Midt-Norge, eller lokale Tollermiljøer om det fins. Dette for å bli kjent med treningsmiljøer, samt bli kjent med rasen.
 

Vi ønsker at valper fra Tollerricc skal være med på valpekurs og/eller grunnkurs. Videregående kurs er også å anbefale.
 

Hunden skal delta på offisiell utstilling minst en gang etter 2års alder
 

Dersom man av en eller annen grunn ikke kan beholde hunden, forventer vi at Kennel Tollerricc blir varslet først.
 

 

pirayas

Kontakt Kennel Tollerricc:

 

Ønsker du en valp fra Kennel Tollerricc send en e-mail hvor du beskriver litt deg selv og familien, erfaringer med hund, hvorfor velge en Toller.

Beskriv gjerne hvilke aktiviteter dere har tenkt å tilby hunden.

 

Kennel Tollerricc vil prioritere valpekjøpere som ønsker å utvikle rasen gjennom aktivitet, som jakt, lydighet, bruks, spor og ikke minst utstilling.

Vi forbeholder oss retten til å velge valpekjøpere med basis i henvendelse, kontakt og med beskrivelse av mål, og begrunnelse av å velge Toller.

 

 

Hva skjer når mhp valpekjøpere

 

Når valpene er ca 1 - 2 uker:
- vil vi ta kontakt med de som står på valpeliste hos oss.
- valpene blir fordelt etter ønske om kjønn.

 

Når valpene er mellom 4 og 6 uker:
- skal de som ha fått tilbud om å kjøpe valp komme på valpebesøk.

 

Når valpene er mellom 6 og 7 uker:
- vil det bli bestemt hvilken valp som skal til hvem.

 

 

 

About to buy a puppy from Kennel Tollerricc
 
• Puppy delivered at the earliest 8 weeks of age
 
• puppies will be registered in Norwegian Kennel Club. They are pre-registered at the age of five weeks and will then also insured up to the delivery date.
• Puppies are ID-marked with microchip.
• They are examined by a veterinarian last week before they are delivered from us and get with the new veterinary certificates.
• They are treated – ”Deworming" (Banminth)three times before they are delivered.
• Puppies grow up inside the house and there is great emphasis on socialization.
• With the puppy, it follows a personalized binder with advice, tips and guidance.
• In addition, it comes with a puppy package.
• One year membership in the Norwegian Retriever Club.
• Puppies from us shall be X-ray examined for Hip Dysplasia (HD and AD) when they are between 15-18 months.
• Dogs should also be lit eye.
• We use the Norwegian Kennel Club's purchase contract for the purchase and sale of dog.

Who we want to sell a puppy to
 
• We want buyers who have desire and time to activate his dog. The Toller is an active dog that needs stimulation to be harmonious.
 
• As a puppy buyer should be able to spend much of time on your puppy when you retrieve it. An 8-week puppy should not be alone at home the first time. You have to train your dog to gradually be handed over to himself at home.
 
• If the purchaser does not live too far away, we want to meet you at the Trøndertollerens meeting and training This is to be familiar with the training environment and be familiar with the breed.
 
•Wewants the puppies from Tollerricc should be on puppy courses. Advanced courses are also recommended.
 
• Dog will attend the official exhibition at least once by age 2års
 
• If for some reason can not keep the dog, we expect Kennel Tollerricc be notified first.

 

lukas crilles 5.jpg
ricci crilles 1.jpg
bordskick.jpg