MH-beskrivelser

MH-beskrivelser av Tollerricc Dancing Moons kullet. 

 Navn
   
 Dato
MH
 Beskrivere 

Tollerriccs Dancing Moonwalk 

 NO39273/10

Midas

 18.09.2011

 Gjennomført

Øyvind Juul Schjetne
Olav Valan
Tollerriccs Dancing Moonshine  N039276/10 Zenta  18.09.2011  Gjennomført
Øyvind Juul Schjetne
Olav Valan
Tollerriccs Dancing Moonlight

N039274/10

Riga

 23.06.2013

Gjennomført

Tryggve Kroken
Line Torp
Tollerriccs Dancing Moonstone  N039272/10

Leo

 23.06.2013  Gjennomført
Tryggve Kroken
Line Torp
           
           
 
Midas og Zenta MH2011

 Midas og Zenta

 
  1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing

Avviser kont. Med knurring og/eller bite-forsøk. Gj.føres ikke innen tiden.

Unnviker kontakt ved å trekke seg unna.

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna.

Riga

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk.    

Midas
Zenta  

Leo

Overdreven kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden. Følger med motvillig.

Følger med, men er ikke engasjert i testleder.

Riga

Leo

Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen.   

Midas
Zenta
Følger med villig, er overdrevetn engasjert i testleder, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1c KONTAKT Håndtering

Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gjennomført.   

Midas

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører.

Aksepterer håndtering.

Riga

Leo

Aksepterer, svarer med kontaktadferd.     


Zenta
Aksepterer, svarer med overdreven kontaktadferd.
2a LEK 1 Lekelyst Leker ikke.

Leker ikke, men viser interesse.

Riga

Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker.

Leo

Starter raskt, leker aktivt.    

Midas
Zenta
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
2b LEK 1 Griping Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden. Griper forsiktig, eller med fortennene.

Griper direkte med hele munnen.    

Midas
Zenta

Riga

Leo

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
2c LEK 1 Griping og drakamp

Griper ikke.

Leo

A Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke imot

 Riga

Midas

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt tygger. 

Zenta

Griper direkte med hele munnen, trekker i mor til testleder slipper. Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rykker også i den pass.delen
3a FORFØLGELSE Starter ikke/når ikke frem til første hjul. Starter, men avbryter før byttet.     


Midas 1
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter.    

Riga1

Midas 2

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet.   

Zenta 1-2

Riga2

Leo 1-2

Starter direkte med stor fart, løper forbi byttet. Kan snu.
3b GRIPING Overser byttet. Alt. Springer ikke frem.


Midas 1

Griper ikke, snuser på gjenstanden.

Riga1

Leo 1

 

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse.    
 
Midas 2
Zenta 1

Griper direkte, slipper.

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder.    

Zenta 2

Riga 2

Leo 2

4 PASSIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger. Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.   


Zenta

Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro.   

Midas

Riga

Leo

Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. Uro under hele momentet.
5a AVST. LEK Interesse Engasjeres ikke av fig.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme.     

Riga

Midas

Leo

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.     


Zenta
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk. Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.    

Midas
Zenta

Riga

Leo

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del. Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del. Viser flere trusselsignaler under momentets første del. Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.
5c AVST. LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden.      

Leo

Midas

Går frem når fig. er aktiv på linjen.

Riga

Går frem til den skjulte, men snakkende fig.    


Zenta
Går frem til fig. med lav kropss-holdning og/eller med tidsforsinkelse. Går fram til fig. uten hjelp.
5d AVST. LEK Lekelyst

Viser ingen interesse.      

Midas

Leo

Leker ikke, men viser interesse.

Riga

Leker, kan gripe forsiktig. Terekker ikke imot. Griper. Trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak.    

Zenta
Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke.
5e AVST. LEK Samarbeide Viser ingen interesse.      


Midas

Blir aktiv, men avbryter.

Riga

Leo

Er aktiv med fig. når denne er aktiv. Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant.    

Zenta
Oppforderer passiv fig. til fortsatt lek.
6a OVERRASK Redsel Stanser ikke eller kort stopp.

Huker seg og stanser.

Riga

Leo

 

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket.   

Midas
Zenta
Flykter høyst 5 meter. Flykter med enn 5 meter.
6b OVERRASK Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.     

Zenta

Leo

Viser noe trusselatferd.     

Riga

Midas
Viser trusselatferd over lengre tid. Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og angrep som kan avslutte med bitt.
6c OVERRASK Nysgjerrighet Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem innen tiden.

Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden.

Riga

Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av.   


Midas

Leo

Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen. Går frem til kjeledressen uten hjelp.    Zenta
6d OVERRASK Gjenstående redsel Ingen tempoforandringer eller unnamanøver.   

Leo

Midas
Zenta
Liten bue eller temoforandringer ved noen av passeringene.

Bue eller temoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.

Riga

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av resel etter samtlige passeringer.
6 e OVERRASK Gjenstående interesse Viser ingen interesse.     

Leo

Zenta
stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang.    

Midas

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger.

Riga

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etter hvert. Biter i eller leker med kjeledressen ved 2 eller flere passeringer.
7a LYDFØLS Redsel

Stanser ikke eller kort stopp.

Riga

Huker seg og stanser. Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket.

Flykter høyst 5 meter.     

Leo

Zenta

Flykter med enn 5 meter.     


Midas
7b LYDFØLS Nysgjerrighet Går ikke fram innen tid.

Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden.  

Zenta

Leo

Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av. Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen. Går fram til skrammelet uten hjelp.    


Riga
Midas
7c LYDFØLS Vedvarende redsel

Ingen tempoforandringer eller unnamanøver.   

Midas
Zenta

Riga

Leo

Liten bue eller temoforandringer ved noen av passeringene. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.
7d LYDFØLS Vedvarende inter. Viser ingen interesse.     


Zenta

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang.

Riga

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger.    

Midas

Leo

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etter hvert. Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a SPØKELSER Trusler/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.

Riga

Leo

Viser enkelte trusselsignaler. Viser trusselatferd over lengre tid.    

Midas
Zenta
Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og flere angrep.
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke.

Ser mot spøkelsene nå og da.

Riga

Leo

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd for eksempel begge spøkelsene halve avstanden, alt. ett hele avstanden. 

Midas

Konrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd.   
Zenta

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.

Riga

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering. 

Midas
Zenta

Leo

Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll. Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll. Bakker lengere enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter.
8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av fig. hodeplagg/går ikke fram innen tid.   

Midas

Riga

Går fram når fører snakker med fig. og roper på hunden. Går fram til spøkelser når fører står ved siden av.    


Zenta
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstanden.

Går fram til spøkelset uten hjelp.

Leo

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden.

Riga

Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den. Besvarer kontakten fra spøkelset.

Tar selv kontakt med spøkelset.    

Midas
Zenta

Leo

Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan for eksempel hoppe og bjeffe.
9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse.

Starter langsomt, blir aktiv, leker.

Riga

Starter raskt, leker aktivt.    

Midas
Zenta

Leo

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
9b LEK 2 Griping Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden.    


Midas

Griper forsiktig, eller nølende med fortennene.    

Riga

Zenta

Griper direkte med hele munnen.

Leo

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
10 SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt. Avtagende kontroll under lekpassivitet. Deretter uberørt.   

Midas
Zenta

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet.

Riga

Leo

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet. Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd.

 

 

  

Midas i testløypa

MH tilgj
Håndtering av testleder

MH gripe
Griping og drakamp med testleder

Midasjaktylst
Klar for jaktforfølgelse

Midas jaktlyst
Apporterer ved 2. andre øvelse

Midas passiv
Passivitet 3 minutter

Midas passiv
Passivitet 3 minutter

Midas kjeledress
Kjeledressen reiser seg

Midas kjeledress
Midas stiller seg ved Marit

Midas skrammel
Reaksjon i det øyeblikket skrammelet gikk

Midas skrammel
Fin avreagering av skrammel

midas spokelse
Står foran Marit når spøkelsene kommer

Midas spokelse
Fin avreagering på spøkelsene

Midas skudd
Reaksjon ved første skudd, stopper opp leken, går direkte tilbake til lek etter avklaringen

Midas skudd
Reaksjon ved andre skudd, observerer skuddet men fortsetter lek

Foto: Wenche R Krogstad  

 

 

Zenta i testløypa

Zenta MH tilgjengelighet
Håndtering av testleder

zenta MH Gripe
Griping og drakamp med testleder

passivitet MH Zenta
Passivitet 3 minutter

Zenta MH lek
Avstandslek

zenta MH spøkelse
Zenta har en halvhjertet aggresjon mot spøkelsene som kommer

Zenta MH spøkelse
Zenta legger seg mens Geir ordner opp med spøkelsene

Zenta MH skrammel
Fin avreagering av skrammel

Zenta MH kjeledressen
Zenta går selv direkte frem mot kjeledressen

 Foto: Wenche R Krogstad

 

Momentene i MH-beskrivelsen
  1. Kontakt - beskrive hundens evne til å ta kontakt med og besbvare kontaktadferd fra fremmende mennesker
  2. Lek - beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand
  3. Jakt - beskrive hundens lyst til å forfølge et bytte og gripe det
  4. Aktivitetsnivå - beskrive hundens reaksjoner i en situasjon der forventet aktivitet uteblir
  5. Avstandslek - berskrive hundens evne til å oppta aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra fører
  6. Overraskelse - beskrive hundens reaksjon i forbindelse med visuell overraskelse
  7. Lydfølsomhet - beskrive hundens reaksjon i forbindelse med overraskende lyd
  8. Spøkelser - beskrive hundens evt. redsel og lyst til å vise trussel/aggressivitet overfor et objekt som nærmer seg langsomt
  9. Lek - å avdekke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomføring av prøven
  10. Skuddprøve - berskrive hundens reaksjon i forbindelse med skuddløsning

 

lukas crilles 6.jpg
Ricci spor 1.jpg
valp-i-matskal.jpg